หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
  บุคลากร  
 
 


ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐวุฒิ นาคทั่ง
ปลัด อบต.โคกสว่าง


นายณิชกฤช สุขสำราญ
รองปลัด อบต.โคกสว่าง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศิริรัตน์ ไวยกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสราวุธ กรมขุนทด
นิติกรชำนาญการ


นางจีราภา แจ่มศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกัญญ์ฐญา ประทีปทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายจันทร์ศิริ อึ่งผิว
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางณัฐกฤตา สุวรรณสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  "ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
   
   
  วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-224-359

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10