หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.โคกสว่าง ประจำปี 2564-2566 [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ กจ. กท. และ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและ [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การพิจารณอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้น ค่าตอบแทน การเพิ่มค่าจ้าง 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการรักษาวินัย พ.ศ.2558 (2) [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการรักษาวินัย พ.ศ.2558 (1) [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
  "ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
   
   
  วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-224-359

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10