หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
“ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโคกสว่าง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโคกสว่าง
นางสาวจุฬนี ธนกฤตอัมพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
1
2
3
 
 
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศมาตรการการควบคุมการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศการกำหนดน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชก [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 91 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1338  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร]  [ 10 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333  [ 10 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321  [ 10 พ.ค. 2565 ]
   
   
 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ติดตามรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนทุนพระราชทาน พระบรมวงศ์ ทุกพระองค์ จังหวัดสระบุรี [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และรายงานผลการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้การทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหารฯ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยิ่ง [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาประเมินตนเองผ่านระบบ TSC+ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ฯ [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
   
   
 
อบต.หนองหมู รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างมอบถุงอุปโภค - บริโภคพร้อมน้ำดื่มฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง การประชุมสภาเทศบาลตำบลพุกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง(ก้อนทองอุปถัมภ์) เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนาก นายวสันต์ ดนมินทร์ นายก อบต.หนองนาก ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากข้าวสาร บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากข้า [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างตรวจหาเชื้อโควิดแบบเร่งด่วนฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านลำ งานป้องกัน สำรวจความเสียหายและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านลำ งาน​กอง​ช่าง​ ออกดำเนินการล้างกรองเติมสารเคมีดูแลระบบผลิตน้ำปงาน​กอง​ช่าง​ ออกด [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน กิจกรรม:ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยาว บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.หนองยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง สร้างรั้วรอบสนามเด็กเล่น [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.พุกร่าง งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่โร [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
   
   
 


อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนว [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองย่างเสือ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองบัว จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองบัว จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองบัว จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองบัว ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2(เชื้อก่อโรค [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หินกอง จ้างสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หินกอง จ้างสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.วังม่วง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมเรียงหินป้องกันตลิ่งสันฝายสูง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก จ้างบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพับไฮดรอลิค 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองโดน จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ในเขตเทศบาลโดยก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบคลอง 22 อาร [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองโดน ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองโดน จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองแก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก ประจำเดื [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.คชสิทธิ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำเดือนพฤษภาคม [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ป้อ [ 11 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมไฟไซเรนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ 1300 สระบุ [ 11 พ.ค. 2565 ]ทต.พุกร่าง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-3247 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจ [ 11 พ.ค. 2565 ]

   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]

   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (12 เม.ย. 2565)    อ่าน 21  ตอบ 1  
ฉีดยาหมา - แมว (11 เม.ย. 2565)    อ่าน 27  ตอบ 1  
ถนนหมู่ 7 (11 เม.ย. 2565)    อ่าน 32  ตอบ 1  
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกสว่าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  การสร้างอาชีพ
  ระบบ internet ตำบล
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานชุมชนโคกสว่าง

บ้านสวนบัวอยู่ประนอมใจ
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้ง
ซ่อมดวงไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
คำร้อง
ทั่วไป
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.โคกสว่าง
ช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
094-664-5466

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10